ไหว้พระ

สวดมนต์

ทำทาน

ถือศีลปฏิบัติธรรม

พบพระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ

ไหว้ครูประจำปี