ฝากดวงเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์

หากท่านไม่สามารถมาร่วมพิธีในวันที่ 6 ตุลาคมได้

สามารถเขียน ชื่อ วัน เดือน ปีเกิดและเวลาเกิด เพื่อฝากดวงเข้าร่วมพิธีได้ครับ